Osoby planujące zawarcie związku małżeńskiego muszą zdecydować, czy chcą posiadać małżeńską wspólnotę majątkową, która dotyczy praw majątkowych: wierzytelności, własności i praw rzeczowych. W polskim prawodawstwie taka wspólnota powstaje odgórnie, o ile małżonkowie nie zawrą małżeńskiej umowy majątkowej. Czy wspólnota majątkowa ma w takim razie wpływ na kwestię zaciągania kredytów gotówkowych?

Kredyt gotówkowy dla małżonków

Kredyt gotówkowy w prawdzie może zostać zaciągnięty bez konieczności przedstawienia zgody współmałżonka. Trzeba być jednak przygotowanym na to, że bank zaproponuje kredytobiorcy niższą sumę. Najczęściej oscyluje ona w granicach 15 000 – 20 000 złotych. Czy w takim razie małżonek będzie zobowiązany do spłacenia kredytu, o którego istnieniu często mógł nic nie wiedzieć? Najczęściej nie, ponieważ bank może wymagać uiszczenia zadłużenia jedynie z majątku kredytobiorcy, opcjonalnie osiąganych przez niego przychodów. Opcjonalnie, dopuszczane jest ustalenie przymusowej rozdzielności majątkowej. Dokonuje tego odpowiedni sąd. Ściągnięcie wierzytelności z posiadanego przez małżonków ich majątku wspólnego jest dopuszczane jedynie w sytuacji, kiedy małżonek kredytobiorcy wyraził swoją zgodę na zaciągnięcie podobnego zadłużenia. Warto jednak podkreślić, że nie zawsze współmałżonek może czuć się bezpieczny. Jeśli kredyt został zaciągnięty w celu zaspokojenia zwykłych potrzeb rodzinnych, obie strony są zobligowane do spłacenia wierzytelności, ponieważ w myśl polskich przepisów, zarówno mąż jak i żona mają obowiązek dbania o podobne potrzeby własnej rodziny.

Kredyt dla przedsiębiorców

Nieco inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku kredytów zaciągniętych przez przedsiębiorców, na rzecz prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wówczas, nawet jeśli współmałżonek nie wie o kredycie lub nie wydał zgody, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Podobnie dzieje się w przypadku, kiedy przedsiębiorca zdecyduje się na ogłoszenie upadłości związanej z niemożnością spłacenia posiadanego kredytu. Wówczas, wspólny majątek małżonków jest elementem tak zwanej „masy upadłości”. Nie ma możliwości dokonania podziału. Do masy nie jest jednak włączany majątek osobisty współmałżonka (majątek posiadany przed zawarciem związku małżeńskiego) oraz te przedmioty, które są wykorzystywane w pracy zawodowej współmałżonka, który nie wydał zgody na zaciągnięcie kredytu lub jego firmie.