Jednostki samorządu terytorialnego, aby mogły realizować powierzone im zadania, muszą dysponować środkami finansowymi. Z racji tego, że należą one do sektora finansów publicznych, duża część tych środków pochodzi między innymi z podatków i lokalnych opłat. Co, jeśli jednak tych środków zabraknie do realizacji zamierzonych inwestycji? Z jakich metod finansowania zewnętrznego mogą skorzystać?

Jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak klienci indywidualni i instytucjonalni, mogą skorzystać z kredytów i pożyczek. Dodatkową opcją zewnętrznego finansowania może być również emisja dłużnych papierów wartościowych, aczkolwiek nie jest ona tak popularna, jak kredyty bankowe. Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik Poznańskiego Banku Spółdzielczego: W przypadku zaciągania kredytu, jednostki samorządu terytorialnego mogą je uruchomić w rachunku kredytowym lub w rachunku bieżącym. Oczywiście, jeśli dany samorząd ma założony rachunek bieżący w banku.

Na co jednostki samorządu terytorialnego mogą przeznaczyć pożyczone pieniądze?

Głównym celem zaciągnięcia kredytu przez jednostki samorządu terytorialnego jest finansowanie lub dofinansowanie realizowanych projektów inwestycyjnych. Z reguły samorządy nie powinny przeznaczać pożyczonych pieniędzy na realizację bieżących zadań, ponieważ te wydatki powinny być w całości finansowane z uzyskanych dochodów budżetowych. Pokrywanie kredytem bieżących zobowiązań prowadzić może do większego zadłużenia JST, a kolejne kredyty mogą być wtedy zaciągane na spłatę starych.

Typy kredytów w zależności od okresu kredytowania

Banki komercyjne mogą udzielać mogą różnych rodzajów kredytów dla JST. Należy pamiętać, że kredyty mogą być zaciągnięte tylko do wysokości określonej w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, a także koszty ich obsługi muszą być ponoszone co najmniej raz w roku.
Podzielić je można na przykład ze względu na okres kredytowania. Zalicza się wtedy do nich:
• kredyty krótkoterminowe, gdzie okres kredytowania wynosi maksymalnie 12 miesięcy,
• kredyty średnioterminowe z okresem kredytowania od roku do trzech lat,
• kredyty długoterminowe, gdzie okres spłaty wynosi ponad 3 lata. 

Kredyty dla samorządów terytorialnych można również podzielić ze względu na cele, na jakie są one przeznaczone. Cele te to na przykład pokrycie przejściowego deficytu budżetu, finansowanie planowanego deficytu budżetu, a także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Chodzi tu o zobowiązania powstałe w wyniku wcześniejszych emisji papierów wartościowych, a także zaciągniętych kredytów i pożyczek.